ગે દેશ ક્રમ: 15 / 193

2020Eurovision સોંગ હરીફ ઇઝરાઇલના તેલ અવિવમાં યોજાશે.

સત્તાવાર વેબસાઇટ

લિસ્બનમાં ઇવેન્ટ્સ સાથે અપડેટ રહો |
ગેઇટ રેટિંગ - થી 0 રેટિંગ્સ.
આ આઇપી સરનામું મર્યાદિત છે.