તમારા વપરાશકર્તા નામ અથવા તમારો પાસવર્ડ ભૂલી ગયા?

જો તમે તમારા વપરાશકર્તા નામ ગુમાવીતમારા ઈ મેલ સરનામું દાખલ કરો, કૃપા કરીને પછી ક્લિક કરો મોકલો વપરાશકર્તા નામ બટન, અને તમારા વપરાશકર્તા નામ તમારા ઇમેઇલ સરનામા પર મોકલવામાં આવશે.
જો તમે બંને તમારા વપરાશકર્તા નામ અને તમારો પાસવર્ડ ભૂલી ગયા છોવપરાશકર્તા નામ પ્રથમ પછી પાસવર્ડ પુનઃપ્રાપ્ત કરો. તમારા વપરાશકર્તા નામ પુનઃપ્રાપ્ત કરવા માટે, વપરાશકર્તા નામ ક્ષેત્ર ખાલી છોડી તમારા ઈ મેલ સરનામું દાખલ કરો, કૃપા કરીને પછી ક્લિક કરો મોકલો વપરાશકર્તા નામ બટન, અને તમારા વપરાશકર્તા નામ તમારા ઇમેઇલ સરનામા પર મોકલવામાં આવશે. ત્યાંથી તમે તમારો પાસવર્ડ પુનઃપ્રાપ્ત કરવા માટે આ જ ફોર્મ ઉપયોગ કરી શકો છો.
જો તમે તમારો પાસવર્ડ ભૂલી ગયા પરંતુ તમારા વપરાશકર્તા નામ ખબર છે, તમારા વપરાશકર્તા નામ અને તમારા ઈ મેલ સરનામું દાખલ કરો, મોકલો પાસવર્ડ બટન દબાવો, અને તમે ટૂંક સમયમાં જ એક નવો પાસવર્ડ પ્રાપ્ત થશે. સાઇટ ઍક્સેસ કરવા માટે આ નવી પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરો.
Booking.com