ગે દેશ ક્રમ: 15 / 193

માલ્ટા ગે પ્રાઇડ 2021
The first recorded LGBTIQ+ Pride Demonstration in Malta was held in 2004 and organised by the Malta LGBTIQ Rights Movement  (MGRM). 
Back  then,  not  more  than  50  demonstrators  marched  along  the  Capital  City  of  Valletta,  most  of whom  were  straight  allies  and  some  politicians  who  supported  equality.  The  theme  used  was  “Gay  Rights?  Human Rights!”   
Since  then  Pride  kept  its  annual  appointment  hoping  to  drive  the  message  of  the  LGBTIQ+  Community across  the  whole  island,  yet  participation  numbers  during  the  demonstration  barely  exceeded  500  people  up  until 2015.
સત્તાવાર વેબસાઇટ

ઇવેન્ટ્સ સાથે અપડેટ રહો |

આગામી મેગા ઘટનાઓ

 ગેઇટ રેટિંગ - થી 0 રેટિંગ્સ.
આ આઇપી સરનામું મર્યાદિત છે.