ગે દેશ ક્રમ: 15 / 193

રોઝા Wiesn - Oktoberfest 2022
On Saturday, September 17, 2022, at 12:00 p.m. sharp, it will be "O'zapft is!" again in Munich. This is the 187th time that the world's largest and most popular folk festival has started on Munich's Theresienwiese.

This year the festival will be extended by the public holiday (October 3rd is "Day of German Unity"). Because the nationwide holiday falls in the folk festival season. So this year we can celebrate and party for a full 17 days at the Oktoberfest 2022. Have fun!
સત્તાવાર વેબસાઇટ

મ્યૂનિચ માં ઘટનાઓ સાથે અપડેટ રહો | ગેઇટ રેટિંગ - થી 0 રેટિંગ્સ.
આ આઇપી સરનામું મર્યાદિત છે.
Booking.com