ગે દેશ ક્રમ: 15 / 193

Stadtfest બર્લિન 2022
Under that slogan Berlin´s Regenbogenfonds e.V. will present its 29th annual Lesbian and Gay Festival - Europe's largest. As usual, it is being held at the traditional gay stomping ground around Nollendorfplatz in Schöneberg.
Daily from 11 am the 5 Festival-Worlds: »World of Film«, »World of Politics«, »Positive World / World of Wellness and Health«, »World of Radio« and »World of Sports« are presenting themselves on 20.000 m² at the Motz-, Eisenacher-, Fugger- and Kalckreuthstrasse as well as a wide range of lesbian, gay, bisexual and transgender projects, groups and organisations.

On this giant open air amusement every year the LGBT*-scene shows how to have fun with each other. With over 350.000 visitors from all over the world it is truly the biggest event of its kind.

Snacks, drinks, the music from the 5 stages: »98.8 KISS FM« B with the beat of Berlin, the »Connection-stage« D with house and techno music, the »WomenLesbianTrans*stage« C, »Queer Media« E with a mix of lesbian and gay entertainers and DJs and »SUNSHINE LIVE« F -electronic music radio- are for sure outstanding.

One of the absolute highlights of the festival is the celebrity talkshow »Das wilde Sofa« (The wild sofa) on the »Stadtfest-stage« A at the corner of Eisenacher Strasse and Fuggerstrasse. Gerhard Hoffmann will put his guests from politics and culture to the acid test on Saturday from half past 3 to half past 4 pm. Afterwards there will be a colorful program from rock to pop on staurday until 11 and on sunday until 9 pm.
સત્તાવાર વેબસાઇટ

બર્લિન માં ઘટનાઓ સાથે અપડેટ રહો | ગેઇટ રેટિંગ - થી 1 રેટિંગ્સ.
આ આઇપી સરનામું મર્યાદિત છે.
Booking.com